Risk Değerlendirmesi

Bina ve Ekipman Hata (Çökme) Modu (Tanılama, Modelleme ve İnceleme)

Efectis, yapı tipi (depo, endüstriyel) veya kullanılan yapı malzemesi türü (çelik, beton, ahşap) ne olursa olsun bina hata (çökme) modlarını değerlendirmek için Yangın Mühendisliği çalışmalarını yürütecek kapasiteye sahiptir.

Genellikle performans odaklı yaklaşıma bağlı olan Yangın Mühendisliği çalışması şu gereklilikleri doğrulamayı amaçlar:

 • Binanın dış cephe yapısının uygunluğu,
 • Binaya bitişik yapının uygunluğu,
 • Yapının yangın gelişim durumu ve mekanik davranışı,  kullanıcıların tahliyesi  ve yangın söndürme faaliyetleri ile uyumlu olmalıdır.

Analizler, binanın toleranslarını ve yapısal davranışlarını belirlemek için yangın gelişimi ve yangın yayılımı modellemesine dayalıdır. Gerekli görüldüğünde Eurocode’ lara göre gelişmiş yöntemler kullanılır.

Farklı hesaplama adımlarında belirli modelleme araçları kullanılır: yangın oluşturma araçları (basitleştirilmiş model, alan modeli, FDS gibi CFD modeli), ısı aktarımı için Sonlu Elemanlar Modeli kodu (SAFIR, ANSYS) mekanik hesaplamalar için Sonlu Elemanlar Modeli kodu (SAFIR, ANSYS, LENAS).

IKEA depo binaları yangın senaryosu modellemesi

Depolama ünitelerinin çelik kaplı raf yapısının yangın davranışı

Yapıların Toksisite, Isıl Etki ve Patlamaya Karşı Davranışı

Endüstriyel/petrokimyasal bölgelerde veya elektrik santrallerinde kaynar sıvı patlaması (boil-over), kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması (BLEVE), ani yangın (flash-fire), birikinti yangını (pool fire), jet yangını (jet fire) ve patlamalar, tesis içinde ve dışındaki toksisite, ısıl etki ve patlamanın domino etkisi, çevreye çok büyük zararlar verebilir. Bu nedenle bina, tesis ve kişilere yönelik risk ve sonuçları değerlendirmek gerekir. Tasarımı gerçekleştirilmiş yapının risk unsurları belirlenerek, mevcut risklerin minimize edilmesi  ile tasarımın doğrulaması amaçlanmaktadır.”

Efectis, tesislerinizin bu tehlikelere karşı hassasiyetini değerlendirip, güçlendirmek ve kişilere yönelik riskleri yönetmek için en uygun çözümleri belirleyerek, soruna yönelik bütünsel ve yapısal bir yaklaşım sunmaktadır.

 • 1. Adım – Etkilerin tanımlanması:
   • Tehlikeli unsurların belirlenmesi
   • Unsurların tanımlanması (tür, yoğunluk, süre)
 • 2. Adım – Yapıların (bina ve tesisler) tanımlanması :
   • Ad-hoc testi
 • 3. Adım – Bina bölümlerine (çatı, cepheler vb.) ve etki türlerine göre hassasiyet tanılaması:
   • Patlama etkileri: hesaplamaları
   • Isıl etkiler: Isı transferi ve akışkanlar dinamiği hesaplamaları
   • Toksik etkileri: Geçirgenlik ölçümleri ve hesaplaması
 • 4. Adım – Güçlendirme işlerinin tanımı ve optimizasyonu:
   • Teknik ve ekonomik fizibilite
   • Maliyet belirleme

Efectis bina sahiplerini ve yüklenicileri şu açılardan destekler:

 • İnşaatın teknik özelliklerini değerlendirme (yeni projeler),
 • Ayrıntılı tanılama gerçekleştirme ve güçlendirme çalışmasını tanımlama (mevcut binalar).

Bina ve Ekipman Sismik Analizi (Tanılama, modelleme ve değerlendirme)

Yalnızca Fransa pazarı için

Depremler can kaybı riskinin en yüksek olduğu doğal afetlerden biridir. 1994-2004 yılları arasında depremler dünya çapında 200.000’in can kaybına neden olmuştur. Fransız çevre yönetmeliğine göre (madde R. 563-1 – R.563-8) “normal risk” ve “özel risk” yapıları olmak üzere iki yapı türü vardır ve bu kategorilerden biri veya diğerine göre özel depreme dayanıklı sistem düzenlemesi belirlenir.

Bu tesisler için sismik riske yönelik 24 Ocak 2011 tarihli yeni talimata göre deprem riskine karşı koruma olay bazında araştırmaya tabi olmalıdır. Bu araştırmanın 31 Aralık 2015 tarihini geçmeyecek şekilde tamamlanması gerekir.

Bu bağlamda, CTICM ve Efectis Fransa sınıflandırılan tesislerin sismik davranışı ve risk değerlendirmesi için ilgili alanlardaki uzmanlıklarını sunmak üzere güçlerini birleştirmiştir. Bu amaçla çok sayıda hizmet sunulmuştur:

 • Yürürlükteki düzenleme gereksinimlerinin envanteri,
 • Özellikle risk altında olan ekipmanları, olası domino etkilerini ve güvenlik engellerini belirlemeye ve performans gereksinimlerini tanımlamak için sınıflandırılan tesisin risk analizi,
 • Endüstriyel ekipman ve binaların sismik hassasiyetinin tanımlanması (tesis içi),
 • Sismik davranış simülasyonları ve koruyucu önlem tanımları,
 • Geliştirme yöntemlerinin teknik ve ekonomik analizi,
 • İdari dosyaların oluşturulması için teknik destek.

Elektrik Santrallerinin ve Nükleer Tesislerin Yangın Riski Analizi (NNP, AR-GE merkezi, Laboratuvar vb…)

10 yıldan uzun süredir Efectis nükleer operatörlere yönelik yangın riski araştırmaları gerçekleştirmektedir. Yangın riski araştırması, risk düzeyini değerlendirmek ve uygun yangın koruma çözümlerini belirlemek için hem belirleyici tehlike analizini hem de yangın modelleme araştırmalarını içerir. Tasarımı gerçekleşleştirilmiş yapının risk unsurları belirlenerek, mevcut risklerin minimize edilmesi  ile tasarımın doğrulaması amaçlanmaktadır.

Bir tesisin yangın risk analizi, tesisin tüm bölümlerinde yangın çıkabileceği varsayımını temel alır ve iki önemli parametreye dayanır; birincisi, yangının gelişim ve yayılım riski, ikincisi ise, yangın çıkması durumunda tesisin nükleer güvenliğine yönelik olası sonuçların belirlenmesidir.

Yangın riski analizi şunları içerir:

 • Yangın risklerine yönelik niteliksel bir analiz,
 • Yangın oluşumuna yönelik nicel bir analiz.

Efectis, aynı zamanda gerektiğinde gelişmiş hesaplamaların da dahil edildiği yeni bir risk analizi süreci oluşturmuştur.

Efectis, nükleer operatörlere yönelik yangın sürekliliği araştırmaları gerçekleştirmektedir. Çoğu durumda yapısal sağlamlığa yönelik temel gereksinimlerin, ISO 834 yangın eğrisine göre en az iki saat süreyle karşılanması  beklenir. Bu, nispeten basit ve klasik bir yaklaşımdır. Yangın testi geçildikten sonra genellikle daha fazla araştırma yapmaya gerek kalmaz. Ancak standart yangın eğrisine karşılık gelen temel gereksinimler karşılanamadığında (korumasız çelik yapılar ve bazı beton birimlerin çoğu için geçerli bir durumdur) geçerli yangın riski üzerindeki performans değerlendirilir. Bu yaklaşım “yangın yapısal analizi” olarak adlandırılabilir. Termal eylemler yoğunluk veya süre açısından standart yangın eğrisinden daha tehlikeliyse (örn. hidrokarbon veya yüksek yangın yükü olması), ISO yangın derecelendirmesi karşılandığında değerlendirme de gerekir.

Konsept, Tasarım Muayenesi ve Modelleme

Duman Yayılım Analizleri, Duman ve Isı Tahliye Sistemleri Analizi ve Muayenesi

Yangın Mühendisliği alışılagelmiş reçete bazlı yaklaşıma  gerçek bir alternatif olarak değerlendirilir ve bir binadaki genel yangın güvenlik stratejisini ayrıntılı olarak geliştirmek için dünya genelinde kullanılmaktadır.

Mühendislik yaklaşımı karmaşık veya yenilikçi binalar tasarlarken mimarlara ve yüklenicilere büyük bir esneklik sağlar ve tarihi binalar gibi binaların düzenlemelere uyumluluklarını sağlamak üzere binaların yenilemesinde uygun araçlar sunar. Yönetmeliklere uygun olmayan durumlarda, duman kontrolü üzerine mühendislik çalışmaları yararlı olmaktadır.

Örneğin:

 • Gerekenden az duman çıkarma,
 • Gerekenden küçük duman perdesi boyutu,
 • Gerekenden daha yüksek tavan,
 • Sınırlı temiz hava girişi,
 • Birleştirilmiş açık kotlar,
 • Aktif duman kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi (jet fan, duman perdesi, hava perdesi vb.)

Efectis, tolerans kriterlerine göre, binanın tahliyesine yönelik koşulları değerlendirmek için duman yayılımı (duman ile ilgili toksisite, opaklık, sıcaklık ve ısı yayılımı) modellemesi gerçekleştirir. Bu analiz, uygulanacak en uygun duman tahliye sistemlerinin seçilmesini sağlar veya alışılagelmiş reçete bazlı yaklaşım ile uyumluluk olmasa dahi duman tahliye sistemlerinin verimliliğini düzeltir.

Yöntemimiz araştırılacak referans yangın senaryolarını tanımlamak ve doğrulamak amacıyla kurtarma hizmetleriyle yakın ilişki içindedir ve performansa dayalı bir yaklaşımdır.

 • 1. Adım: Binanın yangın risk analizi ve duman tahliye sistemi
 • 2. Adım: Güvenlik amaçlarının tanımı ve ilgili performansa dayalı kriterler
 • 3. Adım: Referans yangın senaryolarının tanımı ve ölçümlerinin belirlenmesi
 • 4. Adım: Uzman yetkililer tarafından referans yangın senaryolarının doğrulanması
 • 5. Adım: Yangın senaryosu modellemesi ve sonuç analizi
 • 6. Adım: Duman tahliye sistemlerinin verimliliğinin sonuçları
 • 7. Adım: Güvenlik amaçlarına uyulmaması durumunda geliştirme analizi
 • 8. Adım: Araştırma sonuçlarının uzman yetkililere sunumu

 Kaçış Analizi: Tasarım Muayenesi, Model ve İnceleme

Boyut ve yapılandırma özellikleriyle ilişkili olarak binaların giderek daha karmaşık tasarımlara sahip olmasıyla birlikte, çıkış koşullarına yönelik sorunlara özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Daha karmaşık senaryoları çözmek için basit hesaplama ve modelleme gibi bina kaçış olanaklarını analiz etmek üzere birçok yöntem kullanılabilir. Kaçış analizindeki ana parametre tahliye süresidir ve bu da tepki süresi, yürüme hızı, çıkış seçimi, kapı ve merdivenlerin boyutları, engeller ve yayılan dumanın sonuçları gibi birçok faktöre bağlıdır.

Kaçış modellemesinin ana amacı doğru değerlendirmeyi sağlamak, bina tasarımının optimizasyonuna yönelik yenilikçi çözümler sunmak ve var olan binadaki kritik öneme sahip konumları bulmaktır. Yapılan bu analizler sayesinde, tasarımın doğrulanmasına ve gelecekte yangın güvenliği konusunda düzeltilemeyecek büyük problemlerin önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır.

109_Riskassesment4

Malzeme ve Yapıların Yangın Davranışı  

Bina düzenlemeleri binaların, yapıların ve malzemelerin yangına dayanıklılık değerlendirmesine yönelik yol ve yöntemleri (yangın test standartları, Avrupa Tüzük ve Yönetmelikleri …) tanımlar ve genellikle Yangın Güvenliği Mühendisliği (FSE) ile reçeteli yaklaşıma bir alternatif sunar. Bu alternatif, performansa dayalı yaklaşıma/tasarıma dayalıdır ve yangın eğrilerinin aksine gerçek/doğal yangınlarda yapıların yangına dayanıklılığını değerlendirir.

Efectis yapı malzemelerinin ve yapıların yangın performanslarını değerlendirmeye yönelik etkinliklere, gelişmiş modelleme araçlarına ve deney tesislerine sahiptir.

40 yıl boyunca yangın laboratuvarı olarak çalışan Efectis, yapılarda yangın dayanım araştırmaları yapar ve şunları dikkate alır:

 • Standart ISO yangın eğrisi (recete bazlı yaklaşım),
 • FSE yaklaşımı ile gerçek/doğal yangın eğrisi.

Bu araştırmalar tüm bina türlerine (kamu binaları, yüksek binalar, nükleer tesisler, tüneller vb.) ve tüm yapı türlerine (çelik, beton, ahşap, karmaşık) yöneliktir.

Basitleştirilmiş ya da Avrupa Tüzük ve Yönetmelikleri’nin yangın bölümü gibi gelişmiş yöntemlerle yürütülen bu araştırmalar şu genel metodolojiye göre gerçekleştirilir.

Standart ISO yangın eğrisi kapsamındaki araştırmalar

(reçete bazlı yaklaşım)

Gerçek/doğal yangın eğrisi kapsamındaki araştırmalar

(FSE)

 • 1. Adım: Isı transferi hesaplamaları
 • 2. Adım: Yangın Dinamiği hesaplamaları
 • 1. Adım: Yangın riski analizi
 • 2. Adım: Yangın senaryoları
 • 3. Adım: Yangın yayılma hesaplamaları
 • 4. Adım: Isı transferi hesaplamaları
 • 5. Adım: Yangın dinamiği hesaplamaları

Farklı hesaplama adımlarında belirli modelleme araçları kullanılır: yangın ve duman modellemesi için  yazılımlar (zon modeli, alan modeli, CFD modeli), ısı transferi/yayılımı analizi için sonlu elemanlar modeli (SAFIR, ANSYS) yapısal mekanik hesaplamalar için sonlu elemanlar modeli (SAFIR, ANSYS, LENAS).

17_bis134Riskassesment5Yüksek çelik yapılarda yangın dayanım çalışması

Muayene, Testler, Devreye Alma ve Belgelendirme

Efectis yangın bilimcileri ve yangın mühendisleri Teknik Destek, Yangın/Can Güvenliği Sistemi Yapısı Yönetimi, Test Etme/Devreye Alma ve Belgelendirme Hizmetleri konusunda çok çeşitli hizmetler sağlayabilir. Efectis aşağıdaki konularda kapsamlı deneyime sahiptir:

  • Can Güvenliği Kodları Araştırma ve Değerlendirmeleri: Genel olarak sağlık koşulları bildirimi belgeleri veya diğer benzer incelemeler için sağlanır.
  • Yangın Güvenliği Değerlendirme Sistemi (FSES): Tesislerin kodlarla birebir uyum sağlamadığı durumlarda Efectis tesislerin bu alternatif yöntemi kullanarak göreceli güvenlik sağlamasına yardımcı olur.
  • Endüstriyel Yangın Tehlikesi Araştırmaları: Endüstriyel alanlar çok sayıda kod ve standartlara tabidir ve yasa ihmali asla söz konusu olamaz. Yasalara ve sektördeki en iyi uygulamalara uygun çalışılmaması, büyük kayıpların yaşanabileceği risklere yol açabilir. Efectis endüstriyel tesisleri değerlendirme konusunda global bir deneyime sahiptir ve potansiyel tehlikelerin tanımlanmasına ve azaltılmasına yardımcı olur.
 • Kod Uygunluğunun Kontrolü: Var olan bir binanın kodlara uygun olduğunu gösterebilmek sağlık, eğitim ve sanayi sektöründe çok önemlidir. Efectis’te Muayene Uzmanlığı şu hizmetleri kapsar:
 • Plan/tasarım inceleme hizmetleri:
  • Sulu Söndürme Sistemleri
  • Yangın Alarmı / İletişim Sistemleri
  • Özel Baskılama Sistemleri
 • Yangın testi ve araştırması
 • Üçüncü taraf değerlendirme / test
  • Yangına Dayanıklılık / Yangın Durdurma
  • Yangın Alarmı/Toplu Bildirim Sistemleri
   • Devreye Alma
   • Ses Anlaşılırlığı
  • Duman Kontrol Sistemleri
   • Merdiven Basınç Uygulaması
   • Büyük Hacimli Duman Tahliyesi
 • Yangın zayiatı araştırması
  • Neden ve Kaynak
  • Uzman Değerlendirmesi ve Tanıklık:
   • Kod Uyumluluğu
   • Sistem tasarımı
   • Sistem Bakımı

Duman Kontrolü

Yangın Güvenlik Mühendisliği alışılagelmiş reçete bazlı yaklaşıma gerçek bir alternatif olarak değerlendirilir ve bir binadaki genel yangın güvenlik stratejisini ayrıntılı olarak geliştirmek için dünya genelinde kullanılmaktadır.

Mühendislik yaklaşımı karmaşık veya yenilikçi binalar tasarlarken mimarlara ve yüklenicilere büyük bir esneklik sağlar ve tarihi binalar gibi binaların düzenlemelere uyumluluklarını sağlamak üzere binaların yenilemesinde uygun araçlar sunar.

Mühendislik duman kontrol araştırmaları düzenlemelere uyulmaması durumunda yararlı olabilmektedir, örneğin:

 • Gerekenden az duman çıkarma,
 • Gerekenden küçük duman perdesi boyutu,
 • Gerekenden daha yüksek tavan,
 • Sınırlı temiz hava girişi,
 • Aktif duman kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi (jet fan, duman perdesi, hava perdesi vb.)

Efectis kolaylık  (tenability) kriterlerine (duman ile ilgili zehirlilik, opaklık, sıcaklık ve ısı yayımı) göre binadan insanların tahliye koşullarını değerlendirmek için duman yayılım modellemesini gerçekleştirir. Bu analiz, en uygun duman tahliye sisteminin seçimini sağlar veya reçete bazlı yaklaşım ile uyumlu olmasa dahi duman tahliye sistemlerinin verimliliğini doğrular.

 

Alışveriş Merkezi modellemesi ve yerinde, gerçek ölçekli test

Risk Analizi

Riskli tesislerin işletmecileri, yerel düzenlemelere uyumlu olarak tesislerin çevreye etkisini değerlendirmek ve risklerin kontrol altında olduğunu garantilemek için tehlike analizi yapmak isteyebilir veya zorunda kalabilir. Düzenleyici süreçlerin bir parçası olarak tesis üzerinde yargı etkisi olan otoriteler bağımsız bir uzman analizi elde etmek için risk araştırmalarının tümü ya da bir parçasına yönelik üçüncü taraf incelemesi talep edebilirler.

Efectis 10 yıldan uzun süredir risk barındıran tesislere yönelik üçüncü taraf incelemeler yapmaktadır. Hizmetlerimiz analizlerde özellikle şunlara odaklanır:

 • Kullanılan risk analizi yöntemi
 • Kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak için kullanılan önleyici ölçüm ve korumalar,
 • Seçilen kaza senaryoları
 • Çevresel sonuçları (toksisite, termal ve patlama etkileri)
 • Değerlendirmek için kullanılan hesaplama yöntemleri ve araçlar
 • Tesislerdeki domino etkileri (patlama ve termal etkiler)
 • Aktif ve pasif yangın koruma sistemlerinin verimliliği (yangın söndürücüler – yangın kapıları- duman tahliyesi – bölümlendirme elemanları vb.)

Kod Değerlendirmesi, Uyumluluk İncelemesi, Uyuşmazlıkların Çözülmesi

Kod uyumluluğunu tanımlama ve göstermede yapılan bir hata, projenin ilerlemesini engelleyebilecek riskler oluşturur ve/veya bir tesisi çok sayıda operasyonel ve yasal riske maruz bırakır. Bir proje veya tesisin bu riske maruz kalması için hiçbir sebep yoktur.

Efectis’in kod uzmanları proje ne kadar farklı olursa olsun kod ve standartlara (Liste bağlantısı) uymanız için gereken tasarım ayrıntılarından yararlanmak için ekibinizin bir parçası olarak çalışır. İster ICC Kodları ailesi ister NFPA’nın Yaşam Güvenliği Kodları (NFPA 101) ve/veya diğer yerel olarak benimsenen kodlar, standartlar ya da özellikler olsun Efectis’in uzmanları size destek olmak için yeterli deneyime sahiptir.

 • Tesis Tasarımı Muayenesi: Efectis herkesin asıl önemli olana, yani ürün sahibinin işlevsel ve operasyonel gereksinimlerine odaklanmak için üç ürün geliştirmiştir.
  • Kod Uyumluluğu Hikayeleri proje için uygun olan ve uyumluluğun nasıl sağlanacağına yönelik tüm büyük Bina ve Yangın Güvenlik gereksinimlerini özetler. Belgenin iki genel revizyonu bulunmaktadır. Taslak belge tasarım ekibi için uyumluluğu onaylama ve karar verme aracı olarak işlev görür. Nihai belge ise plan inceleme sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmak için tasarım belgesi paketinin bir parçası olarak gözden geçiren kişilere gönderilir.
  • Kod Uyumluluğu Planları: tasarım belgelerinin alt kümesidir. Bu çizimler önemli Bina ve Yangın Güvenliği tasarım özelliklerini gösterir: yapı türü , yükseklik ve alan, nominal yapı, kullanıcı yük hesaplamaları, kaçış yolları ve kapasitesi, kaçış mesafeleri ve diğer ilgili özellikler. (ADA ve boru tesisatı kapasitesi de bir seçenek olarak dahil edilebilir)
  • Kod Özet Matrisi: her bir kritik kod uyumluluğu öğesini tanımlamak, disiplinlere göre ya da ayrı ayrı sorumluluk atamak, durumlarını takip etmek ve uyumluluğu gösteren çizimlere/belgelere yönelik dizin oluşturmak üzere proje yöneticileri tarafından kullanılması için oluşturulmuş bir yönetim aracıdır.
 • Fark/Eşitlik Geliştirme ve Değiştirme: Kodların kapsamadığı yeni teknolojileri veya farklı tasarım özellikleri mi kullanmanız gerekiyor? Efectis’in kod uzmanları, proje ekibinizin kodların amacına ulaşmasını sağlayan ve tasarım konseptlerini onay için göndermek üzere gereken belge ve sunumları geliştiren tasarım yaklaşımını geliştirmelerine yardımcı olacak deneyime sahiptir.